Move into an external dir
[zsh.git] / .zsh / zshenv
2013-04-07 Joerg Jaspertnew way of handling plugins, allow oh-my-zsh plugins too 0.0.42
2013-04-03 Joerg Jaspertdetect redhat
2013-04-02 Joerg Jaspertuse ZDOTDIR
2013-03-21 Joerg Jaspertadjust path entries
2013-03-21 Joerg Jaspertallow extra files for settings
2013-03-18 Joerg Jaspertremove debug lala
2013-03-03 Joerg Jaspertmany changes
2013-02-24 Joerg Jaspertinitial