magic space binding
[zsh.git] / .zsh / 65_Editor.zsh
2013-03-03 Joerg Jaspertmany changes
2013-02-25 Joerg JaspertChanges
2013-02-24 Joerg Jaspertinitial