Move into an external dir
[zsh.git] / .zsh / 45_Completion.zsh
2013-05-10 Joerg JaspertMerge branch 'master' of git.ganneff.de:zsh
2013-05-07 Joerg Jaspertremove unneded compdef calls, add zshenv.local.sample...
2013-05-05 Joerg Jaspertfix host completion
2013-03-15 Joerg Jaspertmove cache down, add an option for kill
2013-03-03 Joerg Jaspertmany changes
2013-02-25 Joerg JaspertChanges
2013-02-24 Joerg Jaspertinitial