initial
[zsh.git] / .zsh / functions / preexec
1 # -*- mode:sh -*-
2 if [[ "$TERM" == "screen" ]]; then
3 local CMD=${1[(wr)^(*=*|sudo|ssh|sshc|-*)]}
4 echo -n "\ek$CMD\e\\"
5 fi