misc.git
2013-03-03 Joerg Jaspertadd more files
2013-03-03 Joerg Jaspertmc in solarized
2013-03-03 Joerg Jaspertmutt in solarized
2013-03-03 Joerg Jaspertsolarized vim
2013-03-03 Joerg Jasperttmux conf is a file. also add .Xdefaults
2013-03-03 Joerg Jaspertadd tmux config